Nyheter - Innenriks:
TILBAKE TIL.....INNENRIKS 2006    SISTE NYTT...INNENRIKS   UTENRIKS

Kort frist for lokalradio høring

De som vil svare på forslaget om vederlag for lokalradiokonsesjon må nok ta julehelga til hjelp.
RADIONYTT.NO - 19.12.06 - KYRRE DAHL
Allerede 15 januar går høringsfristen ut for de som vil sin mening om "forslag til endringer i kringkastingsloven om vederlag ved tildeling av kringkastingskonsesjon" Slik er brevet som er sendt ut av departementet:

"Kultur- og kirkedepartementet legger med dette frem forslag til endringer i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting. Hensikten med forslaget er å innføre en hjemmel som gir departementet adgang til å kreve vederlag ved tildeling av konsesjon for lokal reklamefinansiert kringkasting.

Bakgrunnen for lovforslaget er et forslag fra en arbeidsgruppe, nedsatt av Kultur- og kirkedepartementet, som hadde som mandat å utrede og vurdere forslag til endringer på lokalradioområdet. Ett av forslagene i arbeidsgruppens rapport var å innføre konse­sjonsvederlag for store kommersielle underholdningsbaserte radioer i storbyene som disponerer egne frekvenser. I brev fra Kultur- og kirkedepartementet av 21. juni 2006 foreslår departementet at forslaget følges opp og at Medietilsynet legger til rette for at dette innføres fra neste konsesjonsperiode for lokalradio som løper fra 1. januar 2008.

Lovforslaget må behandles av Stortinget så snart som mulig av hensyn til utarbeidelse av utlysing av konsesjoner for lokalradio for kommende konsesjonsperiode.

Kultur- og kirkedepartementet ber derfor om at eventuelle merknader er departementet i hende senest 15. januar 2007.

Departementet vil særlig be høringsinstansene om komme med merknader til problem­stillingene i høringsnotatet rundt tildelingsform og eventuell øremerking av inntektene for de konsesjoner det skal betales vederlag for.

Høringsnotatet er også lagt ut på Internett, se http://odin.dep.no/kkd/hoering/.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om notatet bør forelegges evt. underliggende organer. Organer og andre som ikke er oppført på høringslisten kan også avgi uttalelse. Vi ber om at eventuelle høringsuttalelser avgis både skriftlig og elektronisk til e-postadresse postmottak@kkd.dep.no.


Vil du høre mer på radio?

Klikk her for å kjøpe radio


Vi samarbeider med Best-Buy, som er Experts nettbutikk.
TIPS ANDRE OM DENNE SAKEN
E-post: Se også:

Vil over på maskinvare
16.12.06

 Søk i Radionytt:


powered by FreeFind

 Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med radionytt.no,s nyhetsbrev.

NYHETSBREV

 Tips oss:

Har du et nyhetstips?

Post@radionytt.no Annonsere:

Er du interessert i annonsere på radionytt.no?

Annonse-Info


 TVNytt.no: